شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1400، صفحه 1-45 پاییز 1399، صفحه 1-53
شماره جاری: دوره 12، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 1-45 (نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 2، زمستان 1399)) 

فایل کامل نشریه

1. نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 2، زمستان 1399) با محوریت آب و امنیت غذایی

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ سپینود محمدی لیری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 2، زمستان 1399) با محوریت آب و امنیت غذایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مشاور علمی