شماره جاری: دوره 12، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-53 

فایل کامل نشریه

1. نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399)

صفحه 1-53

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ هادی محرمی؛ سپینود محمدی لیری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399)


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مشاور علمی