اقیانوس و مدیریت ساحلی تغییر آب‌وهوا و تصمیم‌گیری سازگارانه: پاسخ‌هایی از مقامات ساحلی کارولینای شمالی

نوع مقاله : ترویجی

چکیده

هرچند که تغییر آب‌وهوا یک پدیده جهانی است، فعالیت سازگارانه در سطح محلی آغاز می‌شود. درک اینکه چگونه تصمیم‌گیرندگان محلی، تغییر آب‌وهوا را حس کرده و تصمیمات خود را مطابق با آن می‌گیرند و یا نه برای بهبود عملکرد در تغییر آب‌وهوایی حیاتی و ضروری هست. این مقاله، در مورد تصمیم‌گیری محلی درباره‌ی فعالیت سازگار، از طریق مطالعه‌ی جوامع ساحلی (NC)- کارولینای شمالی که با یک سری تهدیدات از جانب تغییرات آب‌وهوایی روبه‌روست، توسعه می‌دهد. در طی ماه‌های مارس و آوریل سال 2014، حدود 283 مورد از موارد رسمی از سوی 20 بخش ساحلی ایالت کارولینای نشان NC موردبررسی قرار گرفتند؛ که میل به عملکرد سازگارانه را (WTAA) نشان می‌داد. (WTAA – میل به گرفتن عملکرد یا فعالیت سازشی). مطالعات، از پنج سناریوی ریسک بهره گرفتند برای بررسی و کاوش دانش رسمی درباره‌ی تغییر آب‌وهوا که آیا آن‌ها تغییر آب‌وهوا را به‌عنوان تهدیدی برای جوامعشان و ایدئولوژی سیاسی‌شان تلقی می‌کنند یا نه. یافته‌ها حاکی از یک دانش Profested رسمی از تغییرات آب‌وهوایی بود که ارتباطی به WTAA (میل به عملکرد سازگارانه) نداشت. مقامات رسمی که تغییرات آب‌وهوا را به‌عنوان تهدیدی برای جوامعشان Percived تلقی می‌کردند. بیشتر تابع (WTAA) ←(میل به عملکرد سازشی) بودند. بااین‌حال، زمانی که این تهدید تلقی شده به‌عنوان یک مورد نامشخص و نامعین شناسایی شد، هیچ روابط مهم و شاخصی هم شناسایی نشد. یافته‌ها در مورد WTAA و ایدئولوژی سیاسی، هیچ تفاوت شاخصی تحت یک سطح متوسطی از ریسک را نشان نداده است. هنوز، تحت سطح متوسطی از ریسک و نیز یک سطح نامشخصی از آن،WTAA بیشتری نسبت به اعمال محافظه‌کارانه تحت سطح بالاتر از متوسط ریسک، اعمال می‌شود.

چکیده تصویری

اقیانوس و مدیریت ساحلی تغییر آب‌وهوا و تصمیم‌گیری سازگارانه: پاسخ‌هایی از مقامات ساحلی کارولینای شمالی


عنوان مقاله [English]

Ocean and Coastal Management Climate change and adaptive decision-making: Answers from North Carolina Coastal Authorities