نشریه آبخوان (دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1398) با محوریت حفظ پایداری منابع آب زیرزمینی

نوع مقاله : فایل کامل نشریه

نویسندگان

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

دوفصلنامه علمی دانشجویی آبخوان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1398
مدیر مسئول: رضا دلباز
سردبیر: مسعود پورغلام آمیجی
اعضا تحریریه: مسعود پورغلام آمیجی، رضا دلباز، فراز گرگین پاوه، هادی محرمی
استاد مشاور نشریه: دکتر حامد ابراهیمیان
با تشکر از: دکتر تیمور سهرابی (مدیر گروه مهندسی آبیاری و آبادانی)، دکتر مجید خیاط خلقی (عضو هیئت علمی بخش مهندسی منابع آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی)، دکتر حامد ابراهیمیان (عضو هیئت علمی بخش مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی)، دکتر عبدالمجید لیاقت (عضو هیئت علمی بخش مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی)، دکتر عاطفه پرورش ریزی (عضو هیئت علمی بخش مهندسی سازه های آبی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی)، جناب مهندس مجتبی اکرم (متخصص برجسته مسائل زهکشی)، جناب مهندس علی مختاری (فارغ التحصیل گروه مهندس آبیاری و آبادانی) به دلیل تهیه محتوای و همکاری با این نسخه از نشریه.

چکیده تصویری

نشریه آبخوان (دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1398) با محوریت حفظ پایداری منابع آب زیرزمینی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JSSA_Volume 11_ Issue 1_ Pages 1-40

نویسندگان [English]

  • Reza Delbaz
  • Masoud Pourgholam-Amiji
  • Faraz Gorginpaveh
  • Hadi Moharrami
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.