اهداف و چشم انداز

آبخوان نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران است که در زمینه تخصصی رشته‌های گروه آبیاری و آبادانی و موضوعات بین‌رشته‌ای فعالیت می‌کند.

از کلیه استادان، صاحبنظران، دانشجویان ارجمند و شرکتهای فعال و مرتبط با صنعت و دانش آب و هواشناسى، دعوت میشود مقالات علمى، یادداشت، نظرات، نگاه و ایده های نو، معرفى محصولات و خدمات خود را براى انتشار در نشریه علمى تخصصى آبخوان ارسال نمایند.