درباره نشریه

 

آبخوان نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در زمینه تخصصی رشته‌های گروه آبیاری و آبادانی و موضوعات بین‌رشته‌ای فعالیت می‌کند.

نشریه علمی تخصصی آبخوان در تاریخ 20/6/1384 طی نامه ای به شماره مجوز: 30/111/32 موفق به دریافت مجوز نشر آنلاین و چاپ و درجه علمی تخصصی شد.