اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدرضا جعفری

هواشناسی کشاورزی دانشجویی ارشد هواشناسی کشاورزی

pioneers.pro
mrezajafariut.ac.ir
+989137103917

مدیر مسئول

محمدرضا جعفری

هواشناسی کشاورزی دانشجویی ارشد هواشناسی کشاورزی

pioneers.pro/
mrezajafariut.ac.ir
+989137103917

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا جعفری

هواشناسی کشاورزی دانشجویی ارشد هواشناسی کشاورزی

pioneers.pro/
mrezajafariut.ac.ir
+989137103917

مجتبی نیکزاد

آقتصاد کشاورزی دانشجوی دکتری آقتصاد کشاورزی

mogn.1990gmail.com
+989368595489