اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود پورغلام آمیجی

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

elmnet.ir/eid/A-0061-4529
mpourgholam6ut.ac.ir
0000-0002-8691-000X

h-index: 1  

سردبیر

رضا دلباز

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

reza.delbazut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود پورغلام آمیجی

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

elmnet.ir/eid/A-0061-4529
mpourgholam6ut.ac.ir
0000-0002-8691-000X

h-index: 1  

آرزو نازی قمشلو

ریاضیات - بهینه سازی ترکیباتی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

scholar.google.com/citations?user=-31pFdsAAAAJ&hl=en
a.ghameshlouut.ac.ir

h-index: 5  

رضا دلباز

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

reza.delbazut.ac.ir

امید رجا

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

elmnet.ir/eid/T-0056-7014
omid.rajaut.ac.ir
0000-0002-4315-8663

مشاور علمی

آرزو نازی قمشلو

ریاضیات - بهینه سازی ترکیباتی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

scholar.google.com/citations?user=-31pFdsAAAAJ&hl=en
a.ghameshlouut.ac.ir

h-index: 5