تعیین مقدار بهینه مصرف آب در تولید سیبزمینی دشت اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 سیبزمینی از محصولاتی است که ارزش غذایی بالایی دارد و مصرف سرانه آن در کشور ایران 11کیلوگرم بیشتر از مصرف جهانی است. استان اردبیل با تولید حدود 20درصد سیبزمینی کشور حائز رتبه دوم در کشور میباشد و صادرات سیبزمینی سهم 80درصدی صادرات کشاورزی این استان را تشکیل میدهد اما نبود آگاهی از میزان استفاده نهادهها و غیرواقعی بودن قیمت آنها، تولید این محصول را با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از این نهادهها، آب است که مدیریت صحیح آن و آگاهی از مقدار بهینه استفاده میتواند در رفع برخی مشکلات مثل کمآبی مؤثر باشد. در این مطالعه از دو روش حداکثر سازی سود (با تخمین تابع تولید) و حداقل سازی هزینه به تعیین مقدار استفاده بهینه از نهاده آب در تولید سیبزمینی استان اردبیل پرداخته میشود که برای نیل به این هدف از دادههای جمعآوریشده در سال زراعی -1394 95بهره گرفتهشده است. درروش تابع تولید بعد از محاسبه تولید نهایی نهاده آب و مساوی قرار دادن ارزش تولید نهایی باقیمت آن و حل معادله، مقدار بهینه 13913مترمکعب به دست آمد. همچنین درروش حداقل سازی هزینه نیز مقدار بهینه 12538مترمکعب حساب شد. مقایسه مقادیر بهدستآمده هر دو روش با متوسط مصرف کشاورز نشانگر آن است که از نهاده آب بیش از مقدار بهینه استفاده میشود که استفاده از روشهای نوین آبیاری تا حدودی میتواند از هدر رفتن این نهاده حیاتی جلوگیری کند

چکیده تصویری

تعیین مقدار بهینه مصرف آب در تولید سیبزمینی دشت اردبیل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of optimum water use in potato production in Ardebil plain