دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-57 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 1، بهار 1400) با محوریت آب و جامعه

صفحه 1-57

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ هدی ظاهری؛ امین عبدی دزفولی؛ سپینود محمدی لیری؛ نگین نوروزی

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 1، بهار 1400) با محوریت آب و جامعه


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1400، صفحه 1-92 آذر 1400، صفحه 1-74 شهریور 1400، صفحه 1-84 خرداد 1400، صفحه 1-57