نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 1، بهار 1400) با محوریت آب و جامعه

نوع مقاله : فایل کامل نشریه

نویسندگان

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

فصلنامه علمی دانشجویی آبخوان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوره 13، شماره 1، بهار 1400
مدیر مسئول: مسعود پورغلام آمیجی
سردبیر: رضا دلباز
اعضای هیئت تحریریه: مسعود پورغلام آمیجی، محسن حسینی جلفان، رضا دلباز، امید رجا، بهاره رحمانی، هدی ظاهری، امین عبدی دزفولی، سپینود محمدی لیری و نگین نوروزی
استاد مشاور نشریه: دکتر آرزو نازی قمشلو

چکیده تصویری

نشریه آبخوان (دوره 13، شماره 1، بهار 1400) با محوریت آب و جامعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JSSA - Volume 13 - Issue 1 - Pages 1-57

نویسندگان [English]

  • Masoud Pourgholam-Amiji
  • Reza Delbaz
  • Mohsen Hosseini Jolfan
  • Omid Raja
  • Bahareh Rahmani
  • Hoda Zaheri
  • Amin Abdi Dezfuli
  • Sepinoud Mohammadi Liri
  • Negin Nourozi
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.