دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-53 

فایل کامل نشریه

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399) با محوریت آب و اقلیم

صفحه 1-53

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ هادی محرمی؛ سپینود محمدی لیری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399) با محوریت آب و اقلیم