دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-53 

فایل کامل نشریه

1. نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399)

صفحه 1-53

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ محسن حسینی جلفان؛ امید رجا؛ بهاره رحمانی؛ پویا شهریور؛ هدی ظاهری؛ هادی محرمی؛ سپینود محمدی لیری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399)