نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399) با محوریت آب و اقلیم

نوع مقاله : فایل کامل نشریه

نویسندگان

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

فصلنامه علمی دانشجویی آبخوان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوره 12، شماره 1، پاییز1399
مدیر مسئول: مسعود پورغلام آمیجی
سردبیر: رضا دلباز
اعضای هیئت تحریریه: مسعود پورغلام آمیجی، محسن حسینی جلفان، رضا دلباز، امید رجا، بهاره رحمانی، پویا شهریور، هدی ظاهری، هادی محرمی و سپینود محمدی لیری
استاد مشاور نشریه: دکتر آرزو نازی قمشلو

چکیده تصویری

نشریه آبخوان (دوره 12، شماره 1، پاییز 1399) با محوریت آب و اقلیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JSSA - Volume 12 - Issue 1 - Pages 1-53

نویسندگان [English]

  • Masoud Pourgholam-Amiji
  • Reza Delbaz
  • Mohsen Hosseini Jolfan
  • Omid Raja
  • Bahareh Rahmani
  • Pouya Shahrivar
  • Hoda Zaheri
  • Hadi Moharrami
  • Sepinoud Mohammadi Liri
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.