نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401) با محوریت آب و فناوری

نوع مقاله : فایل کامل نشریه

نویسندگان

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

فصلنامه علمی ترویجی (حرفه‌ای) آبخوان
صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401
مدیر مسئول: رضا دلباز
سردبیر: مسعود پورغلام آمیجی | امید رجا
اعضای هیئت تحریریه: علی اشرفی، سعیده احراری، مسعود پورغلام آمیجی، ایمان حاجی‌راد، رضا دلباز، حسین ربانی‌ها، امید رجا، مهدی سالار، مریم سلطانی، امین عبدی دزفولی، نیایش فولادی، فاطمه میرگلوی بیات و نگین نوروزی
استاد مشاور نشریه: دکتر مجید خیاط خلقی

چکیده تصویری

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401) با محوریت آب و فناوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

JSSA - Volume 14 - Issue 3 - Pages 1-60

نویسندگان [English]

 • Masoud Pourgholam-Amiji
 • Reza Delbaz
 • Omid Raja
 • Ali Ashrafi
 • Amin Abdi Dezfuli
 • Maryam Soltani
 • Fatemeh Mirgaloy Bayat
 • Niayesh Fouladi
 • Negin Nourozi
 • Iman Hajirad
 • Mehdi Salar
 • Saeideh Ahrari
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.