کلیدواژه‌ها = دانش‌بنیان
نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401) با محوریت آب و فناوری

دوره 14، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 1-60

مسعود پورغلام آمیجی؛ رضا دلباز؛ امید رجا؛ علی اشرفی؛ امین عبدی دزفولی؛ مریم سلطانی؛ فاطمه میرگلوی بیات؛ نیایش فولادی؛ نگین نوروزی؛ ایمان حاجی‌راد؛ مهدی سالار؛ سعیده احراری

نشریه آبخوان (دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1401) با محوریت آب و فناوری