نشریه دانشجویی آبخوان (ABKHANSJ) - واژه نامه اختصاصی