اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مسعود پورغلام آمیجی

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

elmnet.ir/eid/A-0061-4529
mpourgholam6ut.ac.ir
0000-0002-8691-000X

h-index: 6  

مدیر مسئول

رضا دلباز

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

www.magiran.com/author/profile/466474/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
reza.delbazut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

عبدالمجید لیاقت

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/aliaghat
aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

h-index: 23  

حامد ابراهیمیان

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/ebrahimian/
ebrahimianut.ac.ir
0000-0002-7338-4872

h-index: 15  

جواد بذرافشان

علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/jbazr
jbazrut.ac.ir
0000-0002-6721-8990

h-index: 15  

مشاور علمی

مجید خیاط خلقی

علوم و مهندسی آب - آب زیرزمینی استاد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/kholghi/?lang=fa-ir
kholghiut.ac.ir

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

مسعود پورغلام آمیجی

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

elmnet.ir/eid/A-0061-4529
mpourgholam6ut.ac.ir
0000-0002-8691-000X

h-index: 6  

امید رجا

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

elmnet.ir/eid/T-0056-7014
omid.rajaut.ac.ir
0000-0002-4315-8663

h-index: 4  

رضا دلباز

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

www.magiran.com/author/profile/466474/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2
reza.delbazut.ac.ir

امین عبدی دزفولی

علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

aminabdi1373gmail.com

ایمان حاجی راد

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

i.hajiradut.ac.ir

h-index: 2  

سپینود محمدی لیری

علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

sepinoudmohgmail.com

نگین نوروزی

علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

norouzi_n76yahoo.com

نیایش فولادی

علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

niayesh.fouladigmail.com

فاطمه میرگلوی بیات

علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

fatemeh.bayatgmail.com

مریم سلطانی

علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

maryam.soltanigmail.com

پویا شهریور

علوم و مهندسی آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

pouya.shahrivar99gmail.com

علی اشرفی

علوم و مهندسی آب - مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

ali.ashrafiut.ac.ir