تاثیر آب آلوده در جوانه زنی بذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سهند

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه تاثیر آبیاری با آب آلوده به شوینده خانگی بر جوانه‌زنی گندم رقم پیشتاز، پژوهشی آزمایشگاهی شامل شش تیمار و سه تکرار در شهریور ماه 1396 اجرا شد. تیمارها شامل غلظت‌های 0، 002/0، 02/0، 2/0 ، 2 و 20 گرم در لیتر از ماده شوینده خانگی در آب بود. تجزیه واریانس نشان داد که درصد جوانه‌زنی بذر، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و بنیه بذر تحت تاثیر شوینده قرار گرفتند. شوینده خانگی تا غلظت 2/0 گرم در لیتر نتوانست خصوصیات جوانه‌زنی بذر را تحت تاثیر قرار دهد، اما غلظت 2 گرم در لیتر باعث کاهش درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و بنیه بذر شد. در غلظت 20 گرم در لیتر از شوینده تمام خصوصیات جوانه‌زنی بذر به صفر رسید.

فاضلاب‌های شهری حاوی ترکیبات زیادی است. هر کدام از این ترکیبات تاثیرات خاصی بر محیط زیست دارد. از میان این ترکیبات، شوینده‌های خانگی به علت ترکیبات شیمیایی خاص خود قابل توجه می‌باشند. بخصوص اگر این فاضلاب با آب آبیاری ترکیب شود
کلمات کلیدی: بنیه بذر، شوینده، فاضلاب، گندم پیشتاز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of contaminated water on germination of seeds

نویسنده [English]

  • elnaz abedini
sahand univerciti
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of irrigation with household cleaner water on wheat germination of Pishtaz cultivar, a laboratory research including six treatments and three replications was conducted in September, 1396. Treatments included concentrations of 0, 002, 0.02, 0.2, 2 and 20 g / l of household detergent in water. Analysis of variance showed that seed germination percentage, shoot length, rootstock and seed strain were affected by detergent. Household detergent up to 0.2 g / liter did not affect the seed germination properties, but the concentration of 2 g / L reduced germination percentage, shoot length, rootstock and seed strain. At a concentration of 20 grams per liter of detergent, all germination properties of the seed reached zero.

Urban wastewater contains many compounds. Each of these compounds has a special impact on the environment. Among these compounds, household detergents are remarkable for their particular chemical compositions. Especially if this sewage is combined with irrigation water
Keywords: Seed bunch, detergent, sewage, Lead wheat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed bunch
  • detergent
  • sewage
  • Lead wheat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1397