بررسی آثاراقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تقاضای آبیاری تحت فشار باغات : مطالعه موردی باغداران مشکین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 کرج

چکیده

تولید در بخش کشاورزی تفاوت‌هایی با سایر زمینه‌های تولیدی و تجاری دارد، که مهمترین آنها اتکاء زیاد فعالیتهای این بخش به طبیعت و نهاده هایی مهمی مثل آب می‌باشد که عدم وجود نهاده کمیاب مثل آب، فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توأم با ریسک تبدیل کرده است که این امر ضرورت استفاده از روشهای نوین آبیاری را ملزم ممی سازد. لذا در این تحقیق با استفاده از الگوی لوجیت، عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار در شهرستان مشکین شهر استان اردبیل بررسی می‌شود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله تکمیل پرسشنامه از 112 باغدار شهرستان مشکین شهر در سال 1395 بدست آمده است.
نتایج تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، تنوع کشت، سابقه فعالیت در کشاورزی، درآمد، شرکت در کلاسهای ترویجی و نوع مالکیت زمین عوامل مؤثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار از سوی کشاورزان بودند که از بین این متغیرها سن و تنوع کشت اثر منفی و معنادار و بقیه متغیرها اثر مثبت و معنادار بر پذیرش آبیاری تحت فشار از سوی کشاورزان داشتند. لذا با توجه به نتایج تحقیق شرکت کشاورزان در کلاسهای ترویجی جهت آشنایی با مزایای آبیاری تحت فشار محصولات کشاورزی می تواند به افزایش و توسعه آبیاری تحت فشار محصولات کشاورزی از جمله محصولات باغی کمک فراوانی نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Socioeconomic and Social Factors Influencing Irrigation Demand under Pressure of Agricultural Products: Case Study of Meshkinshahr

نویسندگان [English]

  • shahrouz khorami 1
  • mohammad reza Jafari 2
  • akram ghavami 2
1 Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development, Campus of Agriculture and Natural Resources of Tehran University
2 karaj
چکیده [English]

Production in the agricultural sector differs from other fields of production and commercialization, the most important of which is the high reliance on activities of this sector on nature and important inputs such as water, which is the lack of scarce inputs such as water, the activity in this section is a high-risk activity It has become a risk that necessitates the use of new irrigation methods. Therefore, in this research, using the logit model, the effective factors on accepting irrigation under pressure in Meshkinshahr city of Ardebil province are investigated. The data and information needed for this study was obtained by using a simple random sampling method by completing a questionnaire from 112 gardeners in Meshkinshahr in 1395.
      D, the results of logit analysis showed that variables such as age, education level, cultivar diversity, history of agriculture activity, income, participation in extension classes and land ownership were factors influencing the acceptance of irrigation by farmers, among which variables were age Culture diversity had a negative and significant effect, while the other variables had a positive and significant effect on the acceptance of irrigation by farmers. Therefore, according to the results of the research, the farmers' company in extension classes to get acquainted with the advantages of irrigation under the pressure of agricultural products can help to increase and expand irrigation under the pressure of agricultural products, including garden products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gardeners
  • acceptance of irrigation under pressure of agricultural products
  • Logit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1397