قطع آبیاری و واکنش عملکرد گل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سهند

چکیده

چکیده :
به منظور بررسی واکنش عملکرد گل،از جمله عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ارقام گلرنگ به تیمارهای سلنیوم تحت شرایط قطع آبیاری آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393-1392 در محلات- استان مرکزی انجام گرفت. تیمارها شامل آبیاری در سه سطح، آبیاری کامل طبق عرف منطقه (آبیاری هر7 روز یکبار)، قطع آبیاری در مرحله غوزه دهی، قطع آبیاری پس از گرده افشانی به عنوان فاکتور اصلی و محلول پاشی سلنیوم در سه سطح 0، 20 و40 گرم در هکتار و دو رقم گلرنگ شامل رقم سینا و رقم محلی اصفهان به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد هیچ کدام از عوامل مورد بررسی تاثیر معنی داری بر عملکرد گل در گلرنگ نداشتند. تنش آبی به خصوص در مرحله غوزه دهی، منجر به افزایش نعداد شاخه فرعی فرعی در بوته گردید. همچنین وقوع تنش خشکی در قیاس با تیمار شاهد عملکرد دانه را به طور معنی داری کاهش داد. کاربرد سلنیوم در شرایط قطع آبیاری منجر به افزایش تمام صفات مورد بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Irrigation cut and flower yield reaction

نویسنده [English]

  • elnaz abedini
sahand univerciti
چکیده [English]

Review :
In order to evaluate the reaction of flower yields, including biological yield and seed yield of safflower cultivars to selenium treatments under irrigation conditions, a split plot factorial based on a completely randomized block design with three replications in Markazi province, Markazi province Was performed. Treatments included irrigation at three levels, full irrigation according to the convention area (irrigation every 7 days), irrigation in the bollowing, irrigation after pollination as the main factor and selenium spraying at three levels of 0, 20 and 40 g / ha And two safflower cultivars including Sina cultivar and local cultivar of Isfahan were considered as sub factors. The results of analysis of variance showed that none of the studied factors had a significant effect on flower yield in safflower. Water stress, especially in the blooming stage, led to an increase in the number of sub branch in the plant. Also, the occurrence of drought stress in comparison with control treatment significantly decreased grain yield. Application of selenium in conditions of irrigation interruption resulted in an increase in all traits. The highest grain yield was obtained from application of 40 g / ha selenium. The local cultivar of Isfahan showed a higher genetic potential than climatic conditions compared to Sina cultivar and significantly increased grain yield and biological yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of sub plots
  • Drought stress
  • Selenium
  • Grain yield
  • Biological performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1396
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 16 دی 1396