تعیین مقدار بهینه مصرف آب در تولید سیب زمینی دشت اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سیب زمینی از محصولاتی است که ارزش غذایی بالایی دارد و مصرف سرانه آن در کشور ایران 11 کیلوگرم بیشتر از مصرف جهانی است. استان اردبیل با تولید حدود 20 درصد سیب‌زمینی کشور حائز رتبه دوم در کشور می‌باشد و صادرات سیب‌زمینی سهم 80 درصدی صادرات کشاورزی این استان را تشکیل می‌دهد اما نبود آگاهی از میزان استفاده نهاده‌ها و غیرواقعی بودن قیمت آنها، تولید این محصول را با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از این نهاده‌ها، آب است که مدیریت صحیح آن و آگاهی از مقدار بهینه استفاده می‌تواند در رفع برخی مشکلات مثل کم آبی موثر باشد. در این مطالعه از دو روش حداکثرسازی سود (با تخمین تابع تولید) و حداقل سازی هزینه به تعیین مقدار استفاده بهینه از نهاده‌آب در تولید سیب زمینی استان اردبیل پرداخته می‌شود که برای نیل به این هدف از داده‌های جمع آوری شده در سال زراعی 1394-95 بهره گرفته شده است. در روش تابع تولید بعد از محاسبه تولید نهایی نهاده‌ آب و مساوی قرار دادن ارزش تولید نهایی با قیمت آن و حل معادله، مقدار بهینه13913 مترمکعب بدست آمد. همچنین در روش حداقل سازی هزینه نیز مقدار بهینه 12538 مترمکعب حساب شد. مقایسه مقادیر به دست آمده هر دو روش با متوسط مصرف کشاورز نشانگرآن است که از نهاده آب بیش از مقدار بهینه استفاده می‌شود که استفاده از روش‌های نوین آبیاری تا حدودی می‌تواند از هدر رفتن این نهاده حیاتی جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of optimum water use in potato production in Ardebil plain

نویسنده [English]

  • shahrouz khorami
Agricultural Economics, Faculty of Economics and Development, Campus of Agriculture and Natural Resources of Tehran University
چکیده [English]

Potatoes are products of high nutritional value and per capita consumption in Iran is 11 kilos more than global consumption. Ardabil province produces about 20 percent of the country's potatoes, and exports of potatoes account for 80 percent of the province's agricultural exports, but the lack of awareness of the use of inputs and the unrealistic price of these products has caused the production of this product. . One of these inputs is water that its proper management and awareness of the optimal use of the amount can be effective in solving some problems such as water deficit. In this study, two methods of maximizing profit (with estimation of production function) and minimizing the cost to determine the optimal use of water intake in potato production in Ardabil province are carried out. To achieve this goal, data collected in the 1995-1998 crop year Has been used. In the method of production function after calculating the final production of water input and equalizing the final production value with its price and solving the equation, an optimum amount of 13913 m 3 was obtained. Also, in the cost minimization method, an optimal amount of 12538 m 3 was counted. Comparison of the values ​​obtained by both methods with the average farmer consumption indicates that water inputs are more than optimal, which can be used to reduce the loss of this vital input to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • potato
  • Minimization of cost
  • Maximization of Profit
  • Optimum Water

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1396
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 16 دی 1396