نویسنده = ���������� ����������
مطالعه فرونشست زمین در اثر افت تراز آبخوان (مطالعه موردی: دشت‌های کرج و هشتگرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1397

علی صدرزاده؛ فیروز قاسم زاده؛ سعید نقدی؛ مجتبی نوری